احراز اصالت گواهینامه

از طریق فرم زیر می توانید گواهینامه‌های صادر شده از کارزیلا را استعلام کنید و اصالت آن‌ها را مورد تطبیق قرار دهید.