آموزش رفاه کارکنان

دوره آموزش رفاه کارکنان از مجموعه درس‌های مدیریت منابع انسانی با تدریس دکتر محمد جواد آبگون در پلتفرم توسعه منابع انسانی و کارزیلا