نیرویابی-استخدام

سرویس نیرویابی، جذب و استخدام ممتاز کارزیلا

شاید در هیچ دوره‌ای پیدا کردن نیروی کار مناسب، تا این حد برای کارفرمایان دشوار و پرهزینه و زمان‌بر نبوده است. وقتی کل فرایند جذب را از تعریف شغل، تا آگهی استخدام، مصاحبه، انتخاب، دوره آشنایی و آزمایشی تا تثبیت شدن فرد در شغل را در نظر می‌آوریم تمام دردسرها، ریسک‌ها و سختی‌های آن برای هر کارفرما یا مدیر منابع انسانی با تجربه‌ای نمایان است. این فرایند دشوار ممکن است در هر مرحله دچار خطا شود و در نهایت کارفرما از جذب نیروی مطلوب محروم یا بدتر از آن فردی اشتباه را استخدام کند.

جذب، مجموعه‌ای از مسایل مختلف است و سرویس «نیرویابی ممتاز کارزیلا» پاسخی عملیاتی و اقتصادی به این مجموعه مسایل است.

نیرویابی ممتاز

کارمزد: ۱ ماه حقوق
 • تبلیغات اختصاصی
 • گلچین از بانک رزومه
 • مصاحبه شایسته‌محور
 • ۳ کاندیدای نهایی
 • مدیر ارتباطات اختصاصی
 • مصاحبه مهارت محور
 • برگزاری کانون ارزیابی
 • کارنامه شایستگی

نیرویابی الماس

کارمزد: ۲ ماه حقوق
 • تبلیغات اختصاصی
 • گلچین از بانک رزومه
 • مصاحبه شایسته‌محور
 • ۳ کاندیدای نهایی
 • مدیر ارتباطات اختصاصی
 • مصاحبه مهارت محور
 • برگزاری کانون ارزیابی
 • کارنامه شایستگی