بازگشت به دوره

آزمون میان دوره برنامه‌ریزی استراتژیک روابط عمومی

۰% کامل شد
۰/۰ مراحل
آزمون ۱ از ۰

آزمون میان دوره برنامه‌ریزی استراتژیک روابط عمومی

سمیه جلیلی ۱۳۹۹-۱۱-۰۳