بازگشت به دوره

آزمون میان دوره برنامه‌ریزی استراتژیک روابط عمومی

آزمون ۱ از ۰

آزمون میان دوره برنامه‌ریزی استراتژیک روابط عمومی

سمیه جلیلی ۱۴۰۰-۰۲-۰۲