بازگشت به دوره

آزمون نهایی شیوه‌های اقناع و تبلیغ – نوبت دوم

آزمون ۱ از ۰

آزمون نهایی شیوه‌های اقناع و تبلیغ – نوبت دوم

سمیه جلیلی ۱۴۰۰-۰۲-۰۳

تعداد سوال ۱۲ – مدت زمان: ۸ دقیقه