بازگشت به دوره

آزمون نهایی شیوه‌های اقناع و تبلیغ – نوبت دوم

۰% کامل شد
۰/۰ مراحل
آزمون ۱ از ۰

آزمون نهایی شیوه‌های اقناع و تبلیغ – نوبت دوم

سمیه جلیلی ۱۳۹۹-۱۰-۲۷

تعداد سوال ۱۲ – مدت زمان: ۸ دقیقه