مدیریت عملکرد بر اساس الگوی پروفسور ناصر میرسپاسی

به‌روزرسانی در: ۱۳۹۹-۱۰-۲۸
اینجایید:
زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه

تعریف مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد، یک فرآیند منظم و مبتنی بر اطلاعات است که کمک می‌کند مدیران بتوانند کارکنان را در مسیر تحقق اهداف و اجرای برنامه ها و ایفای مطلوب ماموریت‌ها، مدیریت کنند.

همچنین مدیریت عملکرد، در مفهوم جدید خود، حرفه‌ای است که به مدیران و سرپرستان کمک می‌‌کند تا پس از هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد رفتار و عملکرد کارکنانشان به ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف در پایان دوره بپردازند.

مدیریت عملکرد طریق ریشه‌یابی و تحلیل رفتارها و عملکردهای رضایت‌بخش و مطلوب یا غیر رضایت‌بخش و نامطلوب و با کمک بکارگیری مستمر این چرخه، زمینه را برای بهبود عملکرد و ارتقا رفتار کارکنان فراهم کنند. 

فرآیند مدیریت عملکرد

دانش نامه کارزیلا مدیریت عملکرد

هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی عملکرد

در این مرحله، اهداف و انتظارات، استانداردها، رفتارها و ارزش‌ها و هرچه باید توسط کارمند انجام یا رعایت شود مورد گفتگوی اقناعی قرار می‌گیرد. 

توجه: اهداف و انتظاراتی که در این مرحله طرح و در مورد آنها توافق می‌شود باید از اهداف سازمان ریشه گرفته باشد و به تحقق همین اهداف مربوط و مرتبط باشد. 

نظارت مستمر و مربی‌گری

در این مرحله، مدیر و سرپرست بر کم و کیف کار کارمند نظارت می‌کند، او را راهنمایی و تشویق می‌کند، او را از انحرافات یا مغایرت‌های رفتاری عملکردش در مقایسه با اهداف مطلع می‌کند. 

مربی‌گری یک تجربه و رابطه یک به یک و شخصی است که طی آن، مدیر در نقش مربی به کارمندانش کمک می‌کند تا عملکردشان را بهبود دهند و برای تغییرات مسیر شغلی خود آماده شوند. 

تحلیل و مرور عملکرد

مدیر پس از انجام ارزیابی‌های لازم باید در جلسه ای رو در رو، به مرور و تحلیل و بازنگری عملکرد بپردازد و به همراه کارمند مشترکا تصمیماتی در خصوص بهبود بگیرند. براساس مطالعات و تجربه دکتر میرسپاسی، در فلسفه مدیریت عملکرد، طرحی سه بعدی به صورت نمودار زیر را توصیه می‌کند.

دانش نامه کارزیلا مدیریت عملکرد به روش میرسپاسی
دانش نامه کارزیلا مدیریت عملکرد به روش میرسپاسی
  • روی محور  X ها: ارزیابی با در نظر گرفتن سه ویژگی: مشخصات درونداد (Inputs) ، فرایند (نحوه انجام کار) (Throughputs) و برونداد (Outputs) 
  • روی محور Y ها: فرد، گروه یا واحد سازمانی و سازمان
  • روی محور Zها: نوع شغل که معرف رده‌ی سازمانی نیز هست، در نظر گرفته شده که جمعا ۹ متغییر را مطرح می‌کند.

نظر به این که در هر سازمان به تناسب نوع کار و تکنولوژی و بالاخره شرایط هر یک از این عوامل اهمیت نسبی متغیرها متفاوت است، برای هر یک از این عوامل می‌توان ضریب اهمیت خاص متناسب با سازمان را از طریق انجام کارشناسی‌های لازم در نظر گرفت و مثلا با فرمول ساده‌ایی به شرح زیر برای تک تک افراد سازمان یک نمره ارزیابی محاسبه کرد.

P= (a1I1+B1T1+y1o1) +(a2I2+B2T2+y2o2)+(a3I3+B3T3+y3o3) 

لازم به ذکر است که اگر برای اندازه‌گیری هر یک از متغیرهای ذکر شده، حداقل در شروع کار، معیار معتبری نتوان تعریف کرد، در این صورت می‌توان موقتا از منظورکرد آن‌ها صرف نظر کرد، ولی در نظر گرفتن نتیجه‌ی کار گروه و سازمان ضروری است.

یادآور می‌شود که در مورد هر سه متغیر فرد، گروه و سازمان، در نظر گرفتن چرخه‌ی مدیریت عملکرد ضروری است و در غیر این صورت نمی‌توان آن را مدیریت عملکرد نامید.

مفید بود؟
نپسندیدم ۰ ۳ از ۳ این مقاله را پسندیده‌اند
بازدید: ۲۶

گفت‌وگو