کودکان نسل انفجار

کودکان نسل انفجار یا بیبی بومرها کیستند؟

تعریف کودکان نسل انفجار: طبق اعلام اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا، کودکان نسل انفجار بین سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۶۴ متولد شده‌اند، اگرچه بازه دقیق آن متفاوت است. از نظر فرهنگی، کودکان نسل انفجار کسانی هستند که بعد از جنگ جهانی دوم در رشد جمعیت به دنیا آمده‌اند.

برخی از مفسران ویژگی‌هایی را برای کودکان نسل انفجار به عنوان یک نسل توصیف می‌کنند، اگرچه این برچسب‌ها بحث برانگیز هستند. کودکان نسل انفجار اغلب دارای هویت فرهنگی قوی هستند، چرا که در زمان تغییرات چشمگیر اجتماعی و سیاسی رشد کرده‌اند.

کودکان نسل انفجار بخش قابل توجهی از ثروت شخصی را در سراسر دنیای غرب دارا بوده و همچنین به عنوان مقامات ارشد مشغول به کارند. پیش‌بینی می‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌شود هنگام ترک کار این نسل و با تلاش صندوق‌های سرمایه خصوصی برای تأمین بودجه بازنشستگی آن‌ها، برخی مشکلات مالی ایجاد شود.

کودکان نسل انفجار را با نسل X (متولد اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰)، نسل Y که همچنین به عنوان هزاره‌‌ها نیز شناخته می‌شوند (متولد ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵) و نسل Z (متولد اوایل دهه ۲۰۰۰ و امروز) مقایسه می‌کنند.

Baby Boomers

?What are Baby Boomers

Baby Boomers definition: Baby boomers are people born, according to the US Census Bureau, between the years 1946 and 1964, although the precise window varies. Culturally, baby boomers are those born in the post-World War II boom in population growth.

Some commentators ascribe characteristics to baby boomers as a generation, although these labels are controversial. Baby boomers are often seen as having a strong cultural identity, having grown up in times of dramatic social and political change.

Baby boomers hold a significant proportion of personal wealth across the western world and also occupy senior positions within the workforce. They are predicted to cause financial difficulties when they leave work as private equity funds struggle to fund their retirement.

Baby boomers compare with Generation X (born between early 1960s to the early 1980s), Generation Y (also known as Millennials, born between 1985 and 1995) and Generation Z (born between the early 2000s and the present day).