کلان داده

کلان داده چیست؟

تعریف کلان داده: کلان داده به مجموعه داده‌هایی گفته می‌شود که بسیار بزرگ و پیچیده هستند تا جایی که ابزارهای سنتی مدیریت و تجزیه‌وتحلیل کاملاً قادر به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ترسیم مناسب نتیجه‌گیری/نتایج نیستند.

بر اساس شرکت تحقیقاتی Bersin توسط Deloitte، کلان داده‌های مربوط به “مجموعه داده‌های عظیم، اعم از اگزابایت‌ها است، جایی که داده‌ها به‌طور روزافزون در حال افزایش حجم هستند. سرعت داده‌ها در داخل و خارج از مجموعه داده‌ها هم در شتاب و هم در نوسانات در حال افزایش بوده و تنوع داده‌ها نیز رو به افزایش است.” پروفسور استفان اشتروهمیر، متخصص فناوری منابع‌انسانی، می‌گوید که کلان داده‌ها با مدل سه v- شامل حجم، تنوع و سرعت تعریف می‌شود. حجم کلید است و کلان داده‌ها معمولاً به مجموعه داده‌های یک ترابایت یا بیشتر اشاره دارد.

تنوع به گنجاندن هر دو داده ساخت‌یافته اشاره دارد و داده‌هایی است متشکل از مدل‌های از پیش تعیین شده مانند جداول و داده‌های بدون ساختار که داده‌های بدون سازماندهی مداوم است. سرانجام، سرعت به افزایش سرعت تولید داده و نیاز به تجزیه و تحلیل این داده‌ها به صورت زمان واقعی یا نزدیک به زمان واقعی اشاره دارد.

در عملکرد منابع‌انسانی، طبق گفته پروفسور استروهمیر، انبوهی از در دسترس بودن داده‌ها وجود دارد، اما حجم، تنوع و سرعت هنوز آن را به عنوان کلان داده تعیین نمی‌کنند.

مؤسسه جهانی مک‌کینزی می‌گوید که اطلاعات بزرگ می‌تواند از پنج طریق گسترده ارزش ایجاد کند: با شفاف‌سازی اطلاعات و استفاده از آن در فرکانس بسیار بالاتر، با افشای تنوع و اجازه دادن به شرکت‌ها برای افزایش عملکرد با افزایش تعداد منابع داده موجود، با تقسیم‌بندی بیشتر برای کاربران نهایی و در نتیجه ارائه یک پیشنهاد متناسب‌تر، با استفاده از تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد بیشتر و سرانجام، بهبود تولید محصولات و خدمات نسل بعدی.

خارج از بخش منابع‌انسانی، مفهوم کلان داده در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد. برخورددهندهٔ هادرونی بزرگ یا به طور مختصر ال‌اچ‌سی (LHC) در سرن (CERN) یا سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای اروپا ۴۰ میلیون بار در ثانیه از ۱۵۰ میلیون حسگر اطلاعات را ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۱۲ میلادی، دولت آمریکا از ایجاد یک مؤسسه تحقیق و توسعه داده‌های بزرگ خبر داد که به بررسی چگونگی استفاده از داده‌های بزرگ برای بهبود کارآیی دولت و کمک به آن‌ها در رفع مشکلات معاصر می‌پردازد.

Big Data

What is Big Data?

Big Data definition: Big Data refers to datasets that are very large and complex to the point that traditional management and analysis tools are not fully capable of analysing the data and drawing out pertinent conclusions/results.

According to research firm Bersin by Deloitte, big data is concerned with “huge datasets, ranging to exabytes of data, where the data is ever-increasing in volume; the speed of the data in and out of the data set is increasing in both velocity and volatility; and, the data are increasing in variety.”

Professor Stefan Strohmeier, an expert on HR technology, says that Big Data is defined by the three-V model – volume, variety and velocity. The volume is key and Big Data typically refers to datasets of one terabyte or more. Variety refers to the inclusion of both structured data, which is data organised into pre-determined models such as tables, and unstructured data, which is data without consistent organisation. Finally, velocity refers to an increased pace of data generation and the need to analyse this data in a real-time or near real-time fashion.

In the HR function, according to Professor Strohmeier, there has been an explosion of data availability, but the volume, variety and velocity do not yet qualify it to be Big Data.

The McKinsey Global Institute says that Big Data can add value in five broad ways: by making information transparent and usable at a much higher frequency, by exposing variability and allowing companies to boost performance by increasing the number of data sources available, by allowing greater segmentation of end-users and thus a more tailored offering, by allowing greater evidence-based decision-making and, finally, to improve the development of the next generation of products and services.

Outside of the HR department, the concept of Big Data has applications across various fields. The Large Hadron Collider at CERN delivers data 40 million times a second from 150 million sensors. In 2012, the US Government announced the creation of a Big Data Research and Development Institute which looks at how Big Data could be used to improve Government efficiency and help it address contemporary problems.