کارت‌های امتیازی متوازن

کارت‌های امتیازی متوازن چیست؟

تعریف کارت‌های امتیازی متوازن: کارت‌های امتیازی متوازن یک تئوری و ابزار مدیریت عملکرد مبتنی بر یک گزارش استاندارد است که اغلب توسط فناوری پشتیبانی شده و توسط مدیران برای ردیابی عملکرد کارکنان خود و عواقب ناشی از این اقدامات استفاده می‌شود.

این تئوری یکی از گسترده‌ترین چارچوب‌های مدیریت عملکرد است و اقدامات مالی و غیرمالی را پیگیری می‌کند که هر یک از آن‌ها دارای ارزش مالی هستند.

هدف کارت امتیازی متوازن که توسط دکتر روبرت کاپلان و دکتر دیوید نورتون در دهه ۱۹۹۰ ساخته شده، فراهم کردن مقیاسی برای پاسخ به چهار سوال کلیدی است:

  1. سهامداران چگونه به ما نگاه می‌کنند؟ (خرسندی سهامدار)
  2. مشتریان چگونه به ما نگاه می‌کنند؟ (خرسندی مشتری)
  3. نقاط قوت ما چیست؟ (فرایندهای تجاری داخلی)
  4. چگونه ما همچنان به بهبود و ایجاد ارزش در کل تجارت ادامه می‌دهیم؟ (یادگیری و رشد)

Balanced Scorecards

What are Balanced Scorecards?

Balanced Scorecards definition: A performance management theory and tool based around a standardized report, often supported by technology, used by managers to track what their staff are doing and the consequences that arise from these actions.

It’s one of the most widespread performance management frameworks and tracks both financial and non-financial measures, each assigned a financial value.

Developed by Dr.Robert Kaplan and Dr.David Norton in the 1990s, the balanced scorecard is designed to provide measures that answer four key questions:

۱)How do shareholders view us? (Shareholder happiness)

۲)How do customers view us? (Customer happiness)

۳)What are our strengths? (Internal business processes)

۴)How do we continue to improve and create value throughout the business? (Learning & Growth)