پنج عامل بزرگ شخصیت

پنج عامل بزرگ شخصیت چیست؟

تعریف پنج عامل بزرگ شخصیت: پنج عامل بزرگ شخصیت، پنج ویژگی اساسی است که در روانشناسی برای توصیف تغییرات در شخصیت انسان و به طور بسط یافته‌تر یک تئوری شخصیت به نام مدل پنج عاملی (FFM) استفاده می‌شود.

پنج عامل عبارتند از: • باز بودن • وظیفه شناسی • برون‌گرایی • توافق • روان رنجوری

توجه به این نکته مهم است که این ویژگی‌ها بالاترین دامنه ممکن هستند و همه آن‌ها به زیرشاخه‌های مختلف تقسیم می‌شوند که به تعریف سطوح مثلا برون‌گرایی کسی کمک می‌کنند. صفات فرعی در حوزه برون‌گرایی می تواند شامل گرمی، احساسات مثبت و ابراز وجود باشد. پنج حوزه اصلی اغلب با نام اختصاری از جمله OCEAN و CANOE مورد اشاره قرار می‌گیرند.

این تست برای رتبه‌بندی یک فرد در پنج عامل بزرگ شخصیت ممکن است بخشی از ارزیابی شخصیت در روانشناسی صنعتی و سازمانی باشد.

مدل پنج عاملی به آن دلیل محبوبیت یافته است که هم با طیف‌های فرهنگی و سنی و هم با روش‌های مختلف اندازه‌گیری، از جمله مصاحبه و مشاهدات سازگاری نشان می‌دهد.

با این حال، به دلیل محدودیت دامنه و نادیده گرفتن برخی دیگر از عوامل مهم شخصیتی مانند صداقت و شوخ طبعی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

برخی شواهد نشان می‌دهد که پنج عامل بزرگ شخصیت می‌تواند موفقیت آینده کاری افراد را پیش‌بینی کند، اگرچه این مطالعات مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. پروفسور دن مک آدامز از دانشگاه نورث وسترن از مدل پنج عاملی FFM به عنوان “روانشناسی غریبه” یاد می کند ، زیرا مشاهده این پنج قلمرو حتی در افرادی که نمی‌شناسیم، آسان است؛ در حالی که سایر عوامل شخصیتی عمیق نیاز به تحقیقات بیشتر دارند. او مدلی سه شخصیتی از شخصیت را پیشنهاد داده است: ویژگی‌های خلقی یا FFM، سازگاری‌های مشخص مانند خواسته‌ها و باورها و داستان‌های زندگی که به زندگی فرد معنا و هدف می‌بخشد. گزینه‌های جایگزین پنج عامل بزرگ شخصیتی شامل مدل HEXACO ساختار شخصیت و تست Szondi است.

Big Five personality traits

What are the Big Five personality traits?

Big Five personality traits definition: The Big Five personality traits are five broad characteristics used in psychology to describe variations in human personality and, by extension, a theory of personality called the Five Factor Model (FFM).

The five characteristics are: • Openness • Conscientiousness • Extraversion • Agreeableness • Neuroticism

It’s important to note that these characteristics are the highest possible domain and they all split down into various sub-traits that help define, for example, someone’s levels of extraversion. Sub-traits in the extraversion domain could include warmth, positive emotions and assertiveness. The five main domains are often referred to by acronyms including OCEAN and CANOE.

Testing for an individual’s ranking on the Big Five personality traits may form part of a personality assessment in industrial and organisational psychology.

The Five Factor Model has gained popularity because it shows consistency both across cultural and age ranges and also in different methods of measurement, including interviews and observations. However, it has been criticised for having limited scope and ignoring certain other important personality traits such as honesty and sense of humour. There is some evidence that the Big Five personality traits can predict future workplace success although these studies have been criticised. Professor Dan McAdams of Northwestern University refers to the FFM as ‘psychology of the stranger,’ because the five domains are easy to observe even in those we don’t know, whereas other deep-seated personality traits require greater investigation. He argues for a three-level model of personality: dispositional traits, or the FFM, characteristic adaptions, such as desires and beliefs, and life stories that give a person’s life meaning and purpose. Alternatives to the Big Five personality traits include the HEXACO model of personality structure and the Szondi Test.