پایه حقوق

پایه حقوق چیست؟

تعریف پایه حقوق: مبلغی است که قبل از افزودن یا برداشتن موارد اضافی مانند کاهش به دلیل طرح‌های کاهشی حقوق یا افزایش به دلیل اضافه کاری یا پاداش به کارمند پرداخت می‌شود. کمک هزینه‌هایی مانند هزینه اینترنت برای کارمندان مستقر در خانه یا کمک هزینه استفاده از تلفن نیز به پایه حقوق اضافه می‌شود. این مقایسه با حقوق ناخالص و حقوق خالص است. شرکت‌ها همچنین از اصطلاح هزینه برای شرکت استفاده می‌کنند که به کل هزینه شرکت برای استخدام یک شخص اشاره دارد.

Basic Salary

What is Basic Salary?

Basic Salary definition: Basic salary is the amount paid to an employee before any extras are added or taken off, such as reductions because of salary sacrifice schemes or an increase due to overtime or a bonus. Allowances, such as internet for home-based workers or contributions to phone usage, would also be added to the basic salary. This compares with gross salary and net salary. Companies also use the term cost to company, which refers to the total cost to the company of employing someone.