پارادوکس ابیلن

پارادوکس ابیلن چیست؟

تعریف پارادوکس ابیلن پارادوکس ابیلن به شرایطی اشاره دارد که گروهی تصمیم جمعی می‌گیرند که مغایر با افکار و احساسات تک تک اعضای آن باشد. پارادوکس Abilene به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد نمی‌خواهند “سنگ جلوی پا کسی بیندازند ” یا “یک خرمگس معرکه باشند”، حتی اگر برداشت آنها از احساسات اعضای دیگر نادرست باشد. پارادوکس ابیلن توسط متفکر مدیریت، جری بی هاروی، استاد برجسته مدیریت دانشگاه جورج واشنگتن، در مقاله‌ای در این زمینه معرفی شد. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که انسان نسبت به مخالف با احساسات یک گروه بودن، بیزاری طبیعی دارد-انسان ها می خواهند با اجتماع مطابقت داشته باشند. به گفته هاروی، تناقض ممکن است پیش برود زیرا افراد معتقدند اگر “در مورد موضوعی” صحبت کنند، با برخورد و احساسات منفی مواجه میشوند. مطمئناً، اگر کسی حرفی نزند، گروه تصمیمی می‌گیرد که مغایر با خواسته‌ها و احساسات گروه باشد. پارادوکس شبیه تفکر گروهی است اما به طور کلی وقتی پارادوکس ابیلن رخ می‌دهد، هر یک از افراد گروه تصور می‌کنند که تصمیم کلی ضعیف است، اما این همیشه در مورد تفکر گروهی صدق نمی‎‌کند. گروه‌های کارآمد باید به عنوان‌ بخشی از بهینه‌سازی پویایی گروه، بر غلبه بر تفکر گروهی و پارادوکس ابیلن کار کنند.

Abilene Paradox

What is the Abilene Paradox?

Abilene Paradox definition The Abilene Paradox refers to a situation when a group makes a collective decision that is counter to the thoughts and feelings of its individual members. The Abilene Paradox occurs because individuals do not want to ‘rock the boat’ or ‘be a killjoy,’ even though their perceptions of the other members’ feelings are incorrect. The Abilene Paradox was introduced by management thinker Jerry B. Harvey, Professor Emeritus of Management at The George Washington University, in an article on the subject. It occurs because human beings have a natural aversion to going against the feelings of a group – they want to conform socially. According to Harvey, the paradox may be driven because individuals believe they will experience negative attitudes or feelings if they ‘speak up’ on a topic. Of course, if no-one speaks up, the group will make a decision that is counter to the wishes and feelings of the group. The paradox is similar to group think but generally when the Abilene Paradox occurs, the individual members of the group feel the overall decision is a poor one, but this isn’t always the case with groupthink. Efficient groups must work to overcome both groupthink and the Abilene Paradox as part of optimizing group dynamics.