مقیاس رتبه‌بندی رفتاری (BARS)

مقیاس رتبه‌بندی رفتاری (BARS) چیست؟

تعریف مقیاس‌های رتبه‌بندی رفتاری (BARS): مقیاس‌های رتبه‌بندی رفتاری (BARS) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مزایای داده‌های کمی و کیفی را برای فرآیند ارزیابی کارکنان به ارمغان آورند. این مقیاس‌ها عملکرد یک فرد را با نمونه‌های خاصی از رفتار مقایسه می‌کند که در رتبه‌بندی‌های عددی متصل هستند.

به طور مثال، درجه چهار برای یک پرستار ممکن است او را ملزم به همدردی با بیماران کند در حالی که درجه شش ممکن است او را ملزم به نشان دادن سطح بالاتری از همدلی کرده و اطمینان حاصل کند که این در همه سطوح با بیمار وجود دارد.

نمونه‌های رفتاری مورد استفاده به عنوان نقاط اتصال اغلب با استفاده از تکنیک‌های حادثه بحران (CIT) که روش‌هایی است که برای مستندسازی رفتار انسان و یک منطقه خاص دارای اهمیت است، جمع‌آوری می‌شود.

BARS در اصل برای خنثی کردن ذهنیت درک شده در استفاده از مقیاس‌های رتبه‌بندی پایه برای قضاوت در مورد عملکرد ساخته شد، اگرچه BARS هنوز مورد انتقاد بوده و اغلب به مورد خطای عدم اطمینان و نرمش قرار گرفتن متهم می‌شود.

Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS)

What is a Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS)?

Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) definition: Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) are designed to bring the benefits of both qualitative and quantitative data to the employee appraisal process. BARS compare an individual’s performance against specific examples of behavior that are anchored to numerical ratings.

For example, a level four rating for a nurse may require them to show sympathy to patients while a level six rating may require them to show higher levels of empathy and ensure this comes across in all dealings with the patient.

The behavioral examples used as anchor points are often collected using Critical Incident Techniques (CIT), which are procedures used for documenting human behavior that have significance in a particular area.

BARS was originally developed to counteract the perceived subjectivity in using basic ratings scales to judge performance, although BARS is still subject to criticism. It is often accused of being subject to unreliability and leniency error.