معیارگذاری

معیارگذاری چیست؟

تعریف معیارگذاری: در سطح پایه، معیارگذاری شامل مقایسه ارقام عملکرد یک شرکت با یک مجموعه استاندارد از معیارها به عنوان راهی برای قضاوت در مورد عملکرد شرکت است. این کار ممکن است یک فرآیند یکبار مصرف یا بخشی از مرور کلی مدیریت استراتژیک یک شرکت باشد.

انواع بسیار خاصی از معیارها وجود دارد، از جمله بهترین روش‌های معیار که به موجب آن رهبران شرکت‌های با عملکرد بالا و معیارهای اصلی، آن‌ها را شناسایی می‌کنند و عملکرد را در برابر این ارقام قضاوت می‌کنند.

معیار محاسبه، چگونگی عملکرد خوب یک محصول را در یک بازار معین در مقایسه با “گاوهای شیرده” و محصولات مشابه رقبا مقایسه می‌کند. (گاوهای شیرده: به محصول‌ها یا واحدهای تجاری‌ای اطلاق می‌شود که سهم زیادی از بازار آن صنعت را در اختیار خود دارند، اما در صنعتی قرار گرفته‌اند که نرخ رشد پایینی دارد.)

معیار استراتژیک به چگونگی رقابت دیگران با شرکت‌های دیگر نگاه می‌کند و خاص صنعت نیست. شرکت‌ها به‌طور معمول مقطعی طیف وسیعی از صنایع مختلف را بررسی می‌کنند.

معیارگذاری انرژی به چگونگی مقایسه یک فرآیند پرانرژی با فرآیندهای مشابه یا یکسان در یک شرکت (برای بهبود پایداری داخلی) یا در برابر فرآیندهای اداره شده توسط رقبا می‌پردازد.

نرم‌افزار معیارگذاری روش ساده‌تری را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا داده‌های اصلی را جمع‌آوری کرده و اغلب در زمان واقعی، عملکرد فعلی شرکت را در برابر معیارهای استاندارد تنظیم کنند.

Benchmarking

What is Benchmarking?

Benchmarking definition: On a base level, benchmarking involves comparing a company’s performance figures against a standardised set of metrics as a way to judge how the company is doing. It may be a one-off process or a regular part of a company’s strategic management overview.

There are many specific types of benchmarking, including best practice benchmarking, whereby leaders will identify the top-performing companies and their key metrics and judge performance against these figures.

Product benchmarking compares how well a product performs in a given market compared to ‘cash cows’ and similar products from competitors.

Strategic benchmarking looks at how others compete with other firms and is not industry-specific; companies will typically look at a cross-section from a range of different industries.

Energy benchmarking looks at how energy-intensive a process is compared with similar or identical processes, either in the same company (to improve internal sustainability) or against processes run by competitors.

Benchmarking software provides an easier way for organisations to collate key data and view, often in real-time, the company’s current performance set against the standardised metrics.