مصاحبه رفتاری

مصاحبه رفتاری چیست؟

تعریف مصاحبه رفتاری: به مصاحبه‌هایی گفته می‌شود که به‌طور خاص بر این موضوع تأکید دارند که آیا رفتار گذشته و تمایل یک کاندید به رفتارهای خاص، او را برای موقعیت پیشنهادی مناسب می‌کند یا خیر. در این مصاحبه به‌طور معمول مصاحبه‌کننده مثال‌هایی مشخصی را از چگونگی واکنش داوطلب به موقعیت‌های مختلف در محل کار پرسیده‌ و سپس درمی‌یابد که آیا این واکنش ها مطابق با الزامات نقش و ارزش‌های شرکت است یا خیر. مصاحبه‌های رفتاری همچنین ممکن است شامل سناریوهای نقش‌آفرینی و آزمون‌های کتبی باشد.

Behavioural Interview

What is a Behavioural Interview?

Behavioural Interview definition: Interviews that specifically focus on whether a candidate’s past behaviour and tendency towards particular behaviours make them suitable for the position on offer. This typically involves the interviewer asking for specific examples of how the candidate has responded to different workplace situations and then seeing if these fit in line with the role’s requirements and the company’s values. Behavioural interviews may also involve role-playing scenarios and written tests.