مرخصی فوت بستگان

مرخصی فوت بستگان چیست؟

تعریف مرخصی فوت بستگان: مدت زمانی است ‌که کارمندان با حقوق یا بی حقوق، پس از مرگ یکی از اقوام یا دوست خود از کار خارج می‌شوند. سازمان‌ها از نظر سخاوتمندی در ارائه مرخصی فوت بستگان متفاوت هستند. برخی فقط برای انجام هماهنگی‌های لازم برای مراسم خاکسپاری و غیره فقط چند روز مرخصی می‌دهند، در حالی‌که برخی دیگر به ویژه برای بستگان نزدیک مانند والدین و فرزندان با چند هفته مرخصی موافقت می‌کنند.

در انگلیس، حداقل قانونی برای مرخصی فوت بستگان وجود ندارد و نحوه رسیدگی به شرایط کاملاً به کارفرما بستگی دارد. این مسئله بسیار حساس است و ایجاد تعادل برای آن دشوار است؛ زیرا همه روابط منحصر به فرد هستند (ممکن است یک دوست صمیمی برای یک شخص، “مانند پدر” باشد). بنابراین مبنا قرار دادن میزان مرخصی فوت بستگان بر اساس رابطه بین کارمند و متوفی، ایده‌آل نیست.

Bereavement Leave

What is Bereavement Leave?

Bereavement Leave definition: Time taken off work by employees, paid or unpaid, following the death of a relative or friend. Organisations differ in how generous they are with bereavement leave. Some will only allow a couple of days in order to make the necessary funeral arrangements, etc, while others will agree to several weeks off, particularly for close relatives such as parents and children.

In the UK, there are no statutory minimums with regard to bereavement leave and it’s entirely up to the employer as to how they handle the situation. It’s a very sensitive issue and hard to strike a balance because all relationships are unique (a close friend may be ‘like a father’) so basing the amount of bereavement leave provided on the relationship between the employee and the deceased is not ideal.