مدیریت مزایا

مدیریت مزایا چیست؟

تعریف مدیریت مزایا: مدیریت مزایا شامل ایجاد، مدیریت و به روزرسانی یک برنامه مزایای کارکنان و اطمینان از حداکثر تعامل در بین کارکنان است. مدیریت مزایا معمولاً به عهده عملکرد منابع‌انسانی است. این کار می‌تواند یک کار بسیار طاقت‌فرسا در سازمان‌های بزرگ‌ترباشد، به همین دلیل نرم‌افزار مزایا به عنوان راهی برای کنترل تأمین مزایا در یک شرکت بزرگ محبوبیت روزافرون یافته است.

مدیریت مزایا معمولاً شامل کارهای زیر است:

-ایجاد یک برنامه مزایای رقابتی

-ثبت نام کارمندان جدید در برنامه مزایا

-اطمینان از این که همه کارمندان در مورد مزایای موجود آموزش دیده‌اند

-برقراری ارتباط با تامین‌کنندگان و اطمینان از این که همه مزایا تا حد ممکن رقابتی است

-رسیدگی به فاکتورها، یا انتقال آن‌ها به بخش دارایی در زمان استفاده کارمندان از مزایای مربوطه

Benefits administration

What is Benefits Administration?

Benefits Administration definition: Benefits administration involves creating, managing and updating an employee benefits programme and ensuring the maximum engagement among employees. Benefits administration is typically the responsibility of the HR function. It can be a very labour-intensive task in larger organisations, which is why benefits software is becoming more popular as a way to control benefits provision throughout a large enterprise.

Benefits administration will typically involve the following tasks:

-Creating a competitive benefits programme

-Enrolling new employees in the benefits programme

-Ensuring all employees are trained in what benefits are available

-Liaising with suppliers and ensuring all benefits are as competitive as possible

-Dealing with invoices, or passing them onto the finance department, when employees take advantage of relevant benefits