مدیریت ریسک رفتاری

مدیریت ریسک رفتاری چیست؟

تعریف مدیریت ریسک رفتاری: مدیریت ریسک رفتاری فردی و سازمانی در یک سازمان و اطمینان از کاهش احتمال آسیب ناشی از خطر را گویند. خطرات فردی شامل رفتارهای کارمندان و مدیران و نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها و اقداماتی است که ممکن است کار را در معرض خطر قرار دهد. رفتار سازمانی رفتارهای جمعی است که توسط سازمان انجام می‌شود و می‌تواند خطر را افزایش دهد.

همچنین می‌توانید به مدیریت ریسک رفتاری سازمانی (EBRM) مراجعه کنید که به مدیریت ریسک رفتاری در شرکت‌های بزرگتر اغلب چند ملیتی اشاره دارد.

Behavioural Risk Management

What is Behavioural Risk Management?

Behavioural Risk Management definition: Managing the individual and organisational behavioural risks in an organisation and ensuring that the potential for damage from risk is mitigated. Individual risks involve the behaviours of employees and directors and how the decisions they make and the actions they take may open the business up to risk. Organisational behaviour is collective behaviours taken by the organisation which could increase risk.

You may also find reference to enterprise behavioural risk management (EBRM), which refers to behavioural risk management throughout larger, often multinational, companies.