لیست سیاه

لیست سیاه چیست؟

تعریف لیست سیاه: لیست سیاه عبارت است از عدم دسترسی شخص یا گروه به منبع یا خدمات خاص. در زمینه اشتغال، لیست سیاه به معنای رد اشتغال افراد به یک دلیل خاص، مانند وابستگی سیاسی، دخالت در فعالیت‌های صنفی یا سابقه زیرآب‌زنی است. دامنه لیست سیاه می‌تواند متفاوت باشد. حکومت‌ها در طول تاریخ افرادی را در لیست سیاه قرار داده‌ و آن‌ها را از کار در سازمان‌های بخش دولتی ( که در کشورهای کمونیستی موضوعی جدی‌تر) است منع می‌کنند، هرچند که این امر به طور منظم در سطح شرکت‌ها یا صنایع نیز اتفاق می‌افتد. در انگلیس، کارگران اتحادیه‌های صنفی از نظر تاریخی بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن در لیست سیاه قرار دارند.

Blacklisting

What is Blacklisting?

Blacklisting definition: Blacklist is to deny a person or group access to a particular resource or service. In an employment context, blacklisting means denying people employment for a particular reason, such as political affiliation, involvement in trade union activity or a history of blowing the whistle. Blacklisting can vary in its scope; states have historically blacklisted individuals, effectively banning them from working in public sector organisations (more serious in communist countries) although it happens more regularly at the company or industry level. In the UK, trade union workers have been historically most at risk of blacklisting.