فقط خدمات اداری (ASO)

فقط خدمات اداری (ASO) چیست؟

تعریف فقط خدمات اداری (ASO): شرکتی که توسط یک کسب و کار برای انجام کارهای اداریی، بدون انتقال مسئولیت ریسک های مفروض به کار گرفته شده است. این خدمات اغلب در رابطه با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی استفاده می‌شود – به عنوان مثال، یک کسب و کار ممکن است یک طرح بیمه پزشکی خصوصی برای کارمندان خود خریداری کند و سپس برای رسیدگی به مطالبات از آن بیمه کننده به شرکت دیگری پول پرداخت کند. کلیه مسئولیت پرداخت حق بیمه، فرض ریسک و رعایت قوانین و مقررات با شرکت اصلی باقی‌مانده است. بدیهی است که هزینه خدمات اداری (ASO) کمتر از استخدام یک شرکت برای پذیرش مسئولیت است.

Administrative Services Only

What is Administrative Services Only (ASO)?

Administrative Services Only (ASO) definition: A firm employed by another business to carry out administrative tasks without assuming any element of risk. Often used in regard to health care vendors – for example, a business may buy a private medical insurance policy for their employees and then pay another firm to process claims. All liability for paying premiums, assuming risk and remaining compliant with the policy remains with the original company. Obviously, administrative services only (ASO) cost less than employing a firm to also assume liability.