فاکتور برادفورد

فاکتور برادفورد چیست؟

تعریف فاکتور برادفورد: فاکتور برادفورد که به فرمول برادفورد نیز معروف است، راهی برای استانداردسازی و اندازه‌گیری غیبت است. نظریه اساسی پشت فاکتور برادفورد قضاوت در مورد هزینه نسبی غیبت از طریق این اعتقاد است که غیبت‌های کوتاه‌مدت و بدون برنامه‌ریزی اختلال بیشتری نسبت به غیبت‌های برنامه‌ریزی شده طولانی مدت دارند.

فرمولی که برای دادن امتیاز استفاده می‌شود این گونه است: B = S² x D.

• Bنمره فاکتور بردفورد

• S تعداد غیبت‌های جداگانه در یک بازه زمانی مشخص

• D تعداد کل روزهای غیبت در یک بازه زمانی مشخص

استفاده از فاکتور برادفورد بحث‌برانگیز است زیرا می‌تواند کارکنانی را که بیمار می‌شوند و در اسرع وقت به کار خود بازمی‌گردند مجازات کند. در انگلستان طبق قانون برابری ۲۰۱۰، کارفرمایان باید مراحل و فرایندها را با توجه به شرایط فردی معلول تنظیم کنند. فاکتور برادفورد می‌تواند به‌طور بالقوه منجر به حکم دادگاهی شود، زیرا ماهیت معلولیت فرد ممکن است آن‌ها را مستلزم غیبت‌های کوتاه‌مدت منظم کند که فاکتور برادفورد آن‌ها را برجسته می‌کند.

Bradford Factor

What is the Bradford Factor?

Bradford Factor definition: Also known as the Bradford Formula, the Bradford Factor is a way to standardise and measure absenteeism. The underlying theory behind the Bradford Factor is to judge the relative cost of absenteeism through the belief that short, unplanned absences are more disruptive than longer-term, planned absences.

The formula used to produce a score is: B = S² x D.

• B = the Bradford Factor score

• S = the number of separate absences over a defined period of time

• D = the total number of days of absence over the same defined period of time

Use of the Bradford Factor is controversial as it can penalise staff who fall ill and come back to work as quickly as possible. In the UK under the Equality Act 2010, employers must tailor procedures and processes to a disabled person’s individual circumstances. The Bradford Factor could potentially lead to tribunal action as the nature of a person’s disability may predispose them to regular short absences, which the Bradford Factor would highlight.