غیبت

غیبت چیست؟

تعریف غیبت: زمان برکناری از کار توسط یک کارمند، به غیبت مجاز و غیبت غیر مجاز تقسیم می‌شود. غیبت مجاز به غیبت تأیید شده توسط کسی که اجازه چنین کاری را دارد به عنوان مثال مدیر یک کارمند، اشاره دارد. غیبت مجاز معمولاً شامل مرخصی سالانه، مرخصی به جای (TOIL)(مرخصی با حقوق به جای ساعتهای اضافه کار) ، زایمان، مرخصی پدر شدن و مرخصی استعلاجی معقول است. با این حال، اگر ذی‌نفع موافقت نکند که این غیبت موجه باشد یا شرایط خاصی را داشته باشد، مانند توافق با تعطیلات مطابق با سیاست‌های شرکت، این موارد می‌تواند غیبت غیرمجاز ایجاد کند. غیبت غیرمجاز زمانی اتفاق می‌افتد که به کارمند اجازه غیبت داده نشود یا پس از وقوع، به او اجازه‌ای داده نشود و می‌تواند شامل مرخصی استعلاجی طولانی مدت بدون داشتن شواهد مستدل منطقی و تأخیر مداوم باشد. عدم حضور کارمند چاش های بسیاری را برای عملکرد بخش منابع‌انسانی فراهم می‌کند، از جمله بار اداری ثبت و ردیابی سوابق غیبت کارکنان. بخش منابع‌انسانی همچنین باید برای جلوگیری از تکرار مجدد و افزایش وفاداری و تعامل کارمند، موثرترین راه‌ها را برای مقابله با غیبت غیرمجاز پیدا کند. برای بخش‌های منابع‌انسانی داشتن سیاست روشن و جامع غیبت که شامل دلایل قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول غیبت است، مهم است. این باید جزئیات روش‌های گزارش غیبت، به عنوان مثال، زمان و نحوه تماس کارکنان در هنگام انتظار برای غیبت و همچنین اخطار لازم برای رزرو بلوک‌های تعطیلات را ذکر کند.

Absence

What is Absence Absence?

Definition: Time taken off work by an employee, split into authorized absence and unauthorized absence. Authorized absence refers to absence approved by someone with permission to do so e.g. an employee’s manager. Absence commonly authorized includes annual leave, time off in lieu (TOIL), maternity, paternity and reasonable sick leave. However, these occasions can form unauthorized absences if the stakeholder does not agree the absence was justified or met certain conditions, such as holiday being agreed in line with the company’s policies. Unauthorized absence occurs when the employee is not given permission for absence, or is not given permission after it has occurred, and can include long-term sick leave without reasonable supporting evidence and persistent lateness. Absence provides a number of challenges to the HR function, including the administrative burden of recording and tracking the absence records of employees. HR must also find the most effective ways to tackle unauthorized absence to prevent reoccurrence and increase the employee’s loyalty and engagement. It’s important for HR departments to have a clear and comprehensive absence policy in place that includes acceptable and unacceptable reasons for absence. It should detail procedures for reporting absence i.e. when and how employees should make contact when they expect to be absent, as well as the notice required to book blocks of holiday.