غربالگری پیشینه

غربالگری پیشینه چیست؟

تعریف غربالگری پیشینه: روشی است پیش از استخدام برای کمک به اطمینان خاطر شرکت‌ها در استخدام افراد قابل اعتماد و منطقی که توانایی انجام وظایف مورد نیاز را دارند. این غربالگری از آنجا که فسخ قرارداد با یک نیروی کار از متوقف ساختن کار استخدام بسیار دشوارتر است، اهمیت دارد.

غربالگری پیشینه که همچنین به عنوان غربالگری پیش از استخدام نیز شناخته می‌شود، اغلب شامل بررسی سوابق کیفری، تأیید آدرس‌های گذشته، بررسی‌های شخصی و حرفه‌ای، غربالگری مواد مخدر، بررسی ورشکستگی و ارزیابی خلق و خوی شخص است. همچنین برای بررسی مهارت‌های متقاضی برای شغل، ممکن است از بررسی صلاحیت استفاده شود، اگرچه این روش به طور معمول بیشتر در مراحل پیش از استخدام استفاده می‌شود تا پس از استخدام.

Background Screening

?What is Background Screening

Background Screening definition: A pre-employment procedure to help reassure companies they are hiring trustworthy, reasonable individuals that are capable of performing the tasks required. This screening is important because it’s much harder to terminate an employee than stop the hiring process. Background screening, also known as pre-employment screening, often involves criminal records checks, confirmation of past addresses, personal and professional reference checks, drug screening, bankruptcy checks and behavior assessments. Competency checks may also be used to test the applicant’s skills for the position, although these will normally be used in the recruitment process rather than after an offer has been made.