طرح توسعه فردی (IDP)

طرح توسعه فردی به کارکنان در راستای اهداف توسعه فردی کمک می‌کند و موجب همسوسازی اهداف افراد با اهداف سازمان می‌شود. طرح توسعه فردی برای همه افراد تدوین می‌شود، ولی طرح‌های بهبود عملکرد برای عملکرد غیر قابل قبول‌ بکار گرفته می‌شود.

معادل انگلیسی «طرح توسعه فردی»: Individual Development Plan