طرح بهبود عملکرد (PIP)

طرح بهبود عملکرد برای عملکرد غیر رضایت‌بخش طراحی می‌شود. این طرح توسط مدیر برای بهبود عملکرد فرد در راستای اهداف عملکردی به کار گرفته می‌شود.

معادل انگلیسی «طرح بهبود عملکرد»: Personal Improvement Plan