شواهد پس از اکتساب

شواهد پس از اکتساب چیست؟

تعریف شواهد پس از اکتساب: شواهد پس ازاکتساب اصطلاحی است که در قانون استخدام برای توصیف شواهدی استفاده می‌شود که پس از اخراج کارگر توسط کارفرما کشف می‌شود، که به هر حال منجر به اخراج آن کارمند میشده است. همچنین می‌تواند به عنوان دفاعیه برای خاتمه دادن یا کاهش خسارات وارد شده به کارمندی که به اشتباه اخراج شده است، استفاده شود. به عنوان مثال، اگر کارمندی قبلاً به دلایل تبعیض آمیز، مانند سن وی، اخراج شده باشد، امابعد ازاخراج کارفرما متوجه شود که کارمند از محل کارش سرقت میکرده است، این کشف شواهد پس از اکتساب است، و کارفرما می‌تواند از این شواهد برای محدود کردن خسارت در دادخواست تبعیض سنی استفاده کند. به هر حال،کشف شواهد پس از اکتساب، معمولاً فقط به عنوان مانعی برای بازگرداندن احکام دادگاه و نه به عنوان مانعی برای جبران خسارات گذشته، مانند بازپرداخت‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

After-Acquired Evidence

What is after-acquired evidence?

After-acquired evidence definition: After-acquired evidence is a term used in employment law to describe evidence that is discovered by the employer, after the employee has been fired, which would have led to the employee being dismissed anyway. It can also be used as a defence to wrongful termination or to limit the damages available to an employee who was wrongfully dismissed. For instance, if an employee has already been dismissed for discriminatory reasons, such as his age, but then the employer discovers that the employee has been stealing from the workplace, this discovery would be after-acquired evidence, and the employer could use this evidence to limit damages in the age discrimination lawsuit. After-acquired evidence, however, is usually only used as a bar to a court-ordered reinstatement, and not as a bar to past remedies, such as back payments.