شغل معیار

شغل معیار چیست؟

تعریف شغل معیار: مشاغل معیار که همچنین به عنوان مشاغل کلیدی شناخته می‌شوند، موقعیت‌هایی هستند که از نظر حقوق، مسئولیت، حق تقدم در صنعت ثابت هستند و بنابراین می‌توانند سازمان به سازمان مقایسه شوند. داده‌ها به‌طور گسترده در مورد معیارهای اصلی این مشاغل، از جمله حقوق و دستمزد و مسیر شغلی در دسترس است. این داده‌ها برای کارفرمایان و کارمندان مفید است. کارفرمایان می‌توانند مشخص کنند که در چه سطحی از مسئولیت، کارمندان خود را نگه داشته‌اند وآیا حقوق پیشنهادی با موقعیت مشابه در صنعت سازگار است یا خیر. کارمندان می‌توانند هنگام مذاکره برای کار جدید یا افزایش حقوق/افزایش مسئولیت در صورت اشتغال از داده‌ها استفاده کنند. مشاغل معیار به احتمال زیاد یا مشاغل ذاتی کل تجارت (به طور مثال مدیر دفتر، مدیر منابع‌انسانی) یا مختص صنعت (به طور مثال طراحی گرافیک در صنعت رسانه دیجیتال) هستند.

Benchmark Job

What is a Benchmark Job?

Benchmark Job definition: Also known as key jobs, benchmark jobs are positions that remain consistent across the industry in terms of salary, responsibilities, seniority and can therefore be compared from organization to organization. Data is widely available on the key metrics of these jobs, including salary and career route. The data is useful to both employers and employees. Employers can ascertain to what level of responsibility they are holding their employees and whether the salaries on offer are consistent with the same position across the industry. Employees can use the data when negotiating for a new job or for a pay rise/increase in responsibility when they’re already employed. Benchmark jobs are more likely to be either jobs inherent to business as a whole (e.g. office manager, HR manager) or industry-specific (e.g. graphic design in the digital media industry).