شخصیت میان‌گرا

شخصیت میان‌گرا یا متعادل چیست؟

تعریف میان‌گرا: متعادل ها به کسانی گفته می‌شود که ویژگی‌های بارز درون‌گرایی و برون‌گرایی ندارند بلکه شخصیتی متوازن هستند، و بسته به شرایط موجود انعطاف پذیری و توانایی بالایی در تغییر خصایص برونی خود دارند. مفهوم شخصیت متعادل با این نظریه پایه‌ریزی می‌شود که درون گرایی/برون‌گرایی را می‌توان در یک طیف واحد و پیوسته قرار داد، تا اینکه همه یا درون‌گرا باشند یا برون‌گرا. اشخاص متعادل به کسانی گفته می‌شود که تقریباً در وسط طیف قرار گرفته اند و در موقعیت‌های بزرگ اجتماعی نسبتاً راحت هستند اما همچنین به زمانی برای تنها بودن نیاز دارند. مطالعه‌ای که در آوریل ۲۰۱۳ در علم روانشناسی منتشر شد، حاکی از آن است که اشخاص متعادل ممکن است از برون گراها در محیط‌های فروش بهتر عمل کنند، این برخلاف نظر رایج است که برون‌گراها در محیط‌های فروش برتر هستند. دن پینک، نویسنده سابق نطق های ال گور، نویسنده پرفروش، این ایده را در کتاب خود به عنوان فروش انسان مطرح کرد، که در آن او این تئوری را بررسی می‌کند که در دنیای برابری اطلاعات امروز ، همه ما فروشنده هستیم چرا که باید دیگران را متقاعد کنیم چیزی را که برای آن ارزش قائل هستند (زمان، پول، توجه) به ما بدهند.

Ambiverts

What are Ambiverts?

Ambivert definition Ambiverts are those who display neither strong introversion nor extroversion features but are more rounded, with the ability to flexibly change their external traits depending on the situation at hand. The concept of ambiversion is underpinned by the theory that introversion/extroversion can be ranked on a single, continuous spectrum, rather than that everyone is either an introvert or an extrovert. Ambiverts are those who sit roughly in the middle of the spectrum, and are moderately comfortable in large social situations but also require time to be alone. A study, published in Psychological Science in April 2013, suggests that ambiverts may outperform extroverts in sales environments, going against the grain of popular opinion that extroverts excel in sales environments. Dan Pink, former Al Gore scriptwriter and bestselling author, popularized this idea in his book, To Sell Is Human, in which he examines the theory that in today’s world of information parity, we are all sales people in that we have to convince others to give us something they value (time, money, attention).