شایستگی رفتاری

شایستگی رفتاری چیست؟

تعریف شایستگی رفتاری: شایستگی‌های رفتاری به تعیین نقاط قوت رفتاری فرد کمک می‌کند که می‌تواند موفقیت‌های آینده را در محل کار پیش‌بینی کند. کارفرمایان اغلب به دنبال صلاحیت‌های خاص برای برخی از نقش‌ها هستند. به طور مثال اعتماد به نفس پای تلفن برای نقش‌های فروش مهم‌تر است. مصاحبه‌کنندگان باید قبل از مصاحبه با داوطلبان لیستی از صلاحیت‌های مورد نیاز را تهیه کرده و سپس می‌توانند داوطلبان را در برابر صلاحیت‌های کلیدی که مشخص شده‌اند، قضاوت کنند.

شایستگی‌های رفتاری اغلب بر اساس اصول مختلف موفقیت در محیط کار در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند:

-رفتارهای مبتنی بر مردم: احترام به دیگران، مهارت های بین فردی را نشان می‌دهد، دیدگاه‌های دیگران را درک می کند، انتقاد سازنده را پذیرفته و آن را ارائه می‌دهد.

-رفتارهای مبتنی بر موفقیت: تصمیمات مثبت می‌گیرد، مسئولیت اقدامات را به عهده می‌گیرد، با همکاران ارتباط برقرار می‌کند، زمان را به طور موثر سازماندهی می‌کند.

-رفتارهای مبتنی بر مدیریت: کارکنان را تشویق می‌کند تا به بهترین عملکرد خود برسند، به‌جای تخلیه انگیزه ایجاد می‌کند، در دستیابی به نیروی کار متنوع تلاش می‌کند.

Behavioural Competency

What is Behavioural Competency?

Behavioural Competency definition: Behavioural competencies help define an individual’s behavioural strengths that could predict future successes in the workplace. Employers often look for specific competencies for certain roles e.g. telephone confidence is more important for sales roles. They should make a list of required competencies before interviewing candidates and can then judge candidates against the competencies highlighted as key.

Behavioural competencies often fall into different categories based on different tenets of workplace success:

• People-based behaviours: shows respect for others, interpersonal skills, understands others’ viewpoints, accepts/provides constructive criticism

• Success-based behaviours: makes positive decisions, takes responsibility for actions, communicates with colleagues, organises time effectively

• Managerial-based behaviours: encourages staff to achieve their best, motivates rather than drains, tries to achieve a diverse workforce