سیستم پیگیری متقاضی (ATS)

سیستم پیگیری متقاضی (ATS) چیست؟

تعریف سیستم پیگیری متقاضی (ATS): نرم افزار منابع انسانی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد داده‌های عمومی نظیر رزومه متقاضی کار را جمع‌آوری، تجزیه‌و‌تحلیل و الک کنند. متقاضیان معمولاً توسط یک دستیار منابع انسانی در سیستم بارگیری می‌شوند و می‌توانند براساس تعداد معیارهایی از جمله اینکه مدرک دارند یا نه، چند سال سابقه دارند و یا اینکه آیا مهارت‌های اصلی خاصی را که شرکت به دنبال آنها است، تجزیه می‌کنند. سیستم‌های ردیابی متقاضی با سیستم‌های مدیریت استعداد پ، که چرخه‌ی‌عمر کامل کارمند را مدیریت می‌کنند، متفاوت است. اما در سال‌های اخیر این اصطلاحات به جای یکدیگر استفاده شده‌اند. مزایای اصلی سیستم‌های ردیابی متقاضی بهره‌وری و صرفه‌جویی در وقت است- مرتب‌سازی داده‌های متقاضی وظیفه‌ای فشرده است و با خودکارسازی وقت شما می‌تواند در جای دیگر صرف شود. قدرت محاسبه همچنین امکان الک کردن سریع‌تر برنامه‌هایی را که به طور سنتی با دست انجام می‌شدند، می‌دهد.

سایت کارزیلا نیز در بخش استخدام خود برای کارفرمایان، پس از انتشار آگهی استخدام دارای یک سامانه مدیریت و پیگیری درخواست‌های استخدام است.

Applicant Tracking System (ATS)

What is an Applicant Tracking System (ATS)?

Applicant Tracking System (ATS) definition: HR software that allows companies to collate, analyze and sift job applicant data. Applicants are typically loaded onto the system by an HR assistant and can be broken down by any number of metrics including whether or not they have a degree, how many years’ experience they have and whether they have particular key skills the company is looking for. Applicant Tracking Systems are different from Talent Management Systems, which manage the full lifecycle of the employee, but in recent years the terms have become used interchangeably. The main benefits of applicant tracking systems are efficiency and time saving – sorting applicant data is a resource-intensive task and automating it frees up time that can be spent elsewhere. Computing power also allows much faster sifting of applications that would traditionally have been performed by hand.