سیاست ضد خویشاوندگماری

سیاست ضدخویشاوندگماری چیست؟

تعریف سیاست ضدخویشاوندگماری: سیاست‌های ضدخویشاوندگماری برای اطمینان از اینکه اشخاص مسئول نمی‌توانند در رفت و آمد، یا کار کردن،یا استخدام ،حقوق و دستمزد، یا ترفیع خویشاوندان خود دخالتی داشته باشند. سازمان‌ها ممکن است برای محافظت در برابر علاقه‌مندی‌های ناشی از خویشاوندی، که می‌تواند منجر به تنش در محل کار، و همچنین روحیه پایین و رضایت شغلی در بین سایر کارکنان شود، یک سیاست ضد خویشاوندگماری اعمال کنند. یک سیاست ضدخویشاوندگماری خوب همچنین باید از بروز مسائلی جلوگیری کند که ممکن است “ناجور” تلقی شود، مانند درگیر شدن در یک بحث خانوادگی.

عبارت خویشاوندگماری یا Neopotism متضاد واژه Meritocracy یا شایسته‌سالاری است.

What is an anti-nepotism policy?

Anti-nepotism policy definition: Anti-nepotism policies exist to ensure that individuals can’t supervise, discipline, work with, or have any influence over the recruitment, salary or promotion of a close relative. Organizations may implement an anti-nepotism policy to protect against favoritism resulting from nepotism, which can lead to tension in the workplace, as well as low morale and job satisfaction amongst the other employees. A good anti-nepotism policy should also prevent issues occurring that could be deemed ‘awkward’, such as becoming involved in a family argument.