سازمان بدون مرز

سازمان بدون مرز چیست؟

تعریف سازمان بدون مرز: در حالی‌ که ساختارهای سازمانی سنتی مرزها و سلسله مراتب عمودی و افقی را تعریف کرده‌اند، اما سازمان‌های بدون مرز به‌طور خاص با کمبود ساختار و رویکردی در تجارت تعریف می‌شوند که مبتنی بر جریان آزاد اطلاعات و ایده‌ها برای ایجاد نوآوری، کارایی و رشد در جهانی است که همواره در حال تغییر است. جک ولش، متفکر مشهور مدیریت و رئیس سابق جنرال الکتریک که می‌خواست موانع موجود بین بخش‌های مختلف را برطرف کند، ایده اصلی این مفهوم را ایجاد کرد. سازگاری و انعطاف‌پذیری از معیارهای مهم سازمان‌های بدون مرز هستند.

سازمان‌های بدون مرز معمولاً از آخرین فناوری‌ها و ابزارهایی برای تسهیل درهم شکستن مرزهای سنتی مانند همکاری مجازی و کار انعطاف‌پذیر استفاده می‌کنند. کارمندان این سازمان‌ها ممکن است مسئولیت بیشتری در مورد پروژه‌ها و اهداف خود داشته باشند و بیشتر بتوانند به طریقی که برای پروژه در دست اجرا مناسب است، به نتیجه برسند. از آنجا که بسیاری از سازمان‌های بدون مرز در مرزهای جغرافیایی پراکنده شده‌اند، کارمندان ممکن است از فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف باشند اما باید با هم کار کنند. به همین دلیل، سازمان‌های بدون مرز به مجموعه‌ای قوی از ارزش‌های اصلی و چشم‌اندازی قوی نیاز دارند.

Boundaryless Organization

What is a Boundaryless Organization?

Boundaryless Organization definition: While traditional organizational structures have defined vertical and horizontal borders and hierarchies, boundaryless organisations are defined specifically by a lack of structures and an approach to business that is based on the free flow of information and ideas to drive innovation, efficiency and growth in a world that’s constantly changing. The concept was pioneered by well-known management thinker and former General Electric chairman Jack Welch, who wanted to break down existing barriers between different parts. Adaptability and flexibility are important criteria of boundaryless organisations.

Boundaryless organizations will often make use of the latest technology and tools to facilitate the breaking down of traditional borders, such as virtual collaboration and flexible working. With regard to employees, they may have more responsibility for their own projects and targets and be more able to achieve results in a way that’s appropriate for the project at hand. Because many boundaryless organizations are dispersed across geographic borders, employees may be from different cultures and countries but must work together. Because of this, boundaryless organizations require a strong set of core values and a strong vision.