جایگزین حل اختلاف

جایگزین حل اختلاف (ADR) چیست؟

تعریف جایگزین حل اختلاف (ADR): اصطلاحی چتری که به فرآیندهایی گفته می‌شود که برای سهولت در حل‌و‌فصل بین دو طرف مورد اختلاف و جلوگیری از دادرسی طراحی شده‌اند. از آنجا که دعاوی از نظر زمان و هزینه گران است، اکنون بسیاری از دادگاه‌ها قبل از رسیدگی به ادعا، نیاز به استفاده از ADR دارند. ADR مزایای زیادی در رابطه با دادخواهی دارد، از جمله هزینه‌های کمتر، محرمانه بودن، انتخاب شخص ثالث برای مذاکره مستقیم، حفظ شهرت و انعطاف روش (که می‌تواند متناسب با ویژگی‌های پرونده کنترل و تغییر یابد). طرح‌های ADR ممکن است از نظر قانونی لازم‌الاجرا باشند، به این معنی که اگر با تصمیم مخالف باشید نمی‌توانید در دادگاه تجدیدنظر کنید (اما می‌توانید برای اجرای حکم به دادگاه مراجعه کنید). آنها از این نظر تفاوت دارند که برخی فقط اسناد هستند، در حالی که همه چیز روی کاغذ بررسی می‌شود، در مقایسه با اسنادی که شخصاً شنیده می‌شوند. ADR در برخی کشورها به عنوان حل اختلاف خارجی نیز شناخته می‌شود.

Alternate Dispute Resolution (ADR)

What is Alternate Dispute Resolution (ADR)?

Alternate Dispute Resolution (ADR) definition: An umbrella term that refers to processes designed to facilitate a resolution between two parties in dispute and prevent litigation. Because litigation is expensive in time and money, many courts now require the use of ADR before they’ll hear a claim. ADR has many benefits over litigation, including lower costs, confidentiality, choice of third party to direct negotiations, preservations of reputations and flexibility of the procedure (which can be controlled and altered to suit the features of the case). ADR schemes may be legally binding, which means you can’t raise an appeal in court if you disagree with the decision (but you can go to court to enforce an award). They also differ in that some are documents only, where everything is dealt with on paper, compared to those that are heard in person. ADR is also known as external dispute resolution in some countries.