تئوری وقایع عاطفی (AET)

تئوری وقایع عاطفی (AET) چیست؟

تعریف تئوری وقایع عاطفی (AET): نظریه وقایع عاطفی (AET) یک مدل روانشناسی است که برای توضیح ارتباط بین عواطف و احساسات در محل کار و عملکرد شغلی، رضایت شغلی و رفتار طراحی شده است. AET با اعتقاد به اینکه انسان احساسی است و رفتار او با احساس هدایت می‌شود، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

Affective Events Theory

What is Affective Events Theory (AET)?

Affective Events Theory (AET) definition: Affective Events Theory (AET) is a psychological model designed to explain the connection between emotions and feelings in the workplace and job performance, job satisfaction and behaviors. AET is underlined by a belief that human beings are emotional and that their behavior is guided by emotion.