بلاگ

بلاگ چیست؟

تعریف بلاگ: فرم کوتاه شده عبارت “وبلاگ” که به محتوای نوشته شده و ارسال شده در اینترنت به صورت یک جریان تاریخ‌دار و بایگانی شده اشاره دارد. وبلاگ‌ها اغلب برای بیان نظرات و عقاید شخصی خود به مخاطبانی گسترده‌ مورد استفاده قرار می‌گیرند، اگرچه در چند وقت اخیر به‌طور فزاینده‌ای توسط شرکت‌هایی که به دنبال “شخصی‌سازی” نام تجاری خود هستند نیز مورد استفاده قرار گرفته است. این‌ وبلاگ‌ها به عنوان وبلاگ شرکتی شناخته می‌شوند. ولاگ‌ها نیز مخفف “لاگ‌های ویدئویی” است که از همان مفهوم وبلاگ‌ها گرفته شده اما به صورت ویدئوی ضبط شده است.

Blog

What is a Blog?

Blog definition: A shortened form of the phrase ‘web log,’ referring to content written and posted to the internet in the form of a dated and archived flow. Blogs are often used to express personal opinions and ideas to a wide audience, although they have been increasingly used in recent times by companies looking to ‘personalise’ their brand. These are known as corporate blogs. Vlogs are short for ‘video logs,’ which share the same concept as blogs but are recorded video.