اشتغال به اراده - At-will Employment

اشتغال به اراده

اشتغال به اراده چیست؟

تعریف اشتغال به اراده: اشتغال به اراده مفهومی در قانون آمریکا است که به موجب آن روابط کاری خاص می‌تواند در هر زمان توسط کارفرما یا کارمند بدون ذکر دلیل و بدون هیچ‌گونه پتانسیلی برای مسئولیت آینده در مورد نقض قرارداد، فسخ شود. روابط شغلی تنها در صورتی مجاز به شرایط اراده هستند که قرارداد شامل هیچ ماده‌ای در مورد مدت اشتغال نباشد و کارفرما اتحادیه صنفی را به رسمیت نمی‌شناسد.

توجه به این نکته مهم است که اشتغال در کار بصورت پیش‌فرض استخدام است اما در مورد کارگران بخش دولتی می‌تواند به راحتی با بندهای قراردادی یا اساسنامه خدمات کشوری کنار گذاشته شود. از مزایای اشتغال به اراده می‌توان به کمک به قدرت اقتصادی ناشی از سهولت کار و خلاص شدن از شر کارگران اشاره کرد – برخی از محققان اشتغال در اراده را از مزایای اصلی اقتصاد آمریکا دانسته‌اند. با این حال، این مفهوم مورد انتقاد قرار گرفته است، بیشتر به دلیل عدم امنیت شغلی برای کارمندان و تأثیری که بی‌ثباتی رابطه بر توانایی کارمند برای مشارکت در جامعه مدرن را دارد.مانند گرفتن وام مسکن یا کسب اعتبار.

At-will Employment

What is At-will Employment?

At-will Employment definition: At-will employment is a concept in American law whereby certain employment relationships can be terminated at any time by either the employer or the employee without giving a reason and with no potential for future liability for breach of contract. Employment relationships are only eligible for at-will status if the contract contains no clause on term of employment and the employer does not recognize a union. It’s important to note that at-will employment is the default form of employment but can be easily overridden with contractual clauses or civil service statutes in the case of public sector workers. Benefits of at-will employment include contributions to economic strength due to the ease of taking on and getting rid of workers – some scholars have identified at-will employment as of key benefit to the US economy. However, the concept has attracted criticism, mostly because of the lack of job security for employees and the effect the instability of the relationship has on the employee’s ability to partake in modern society e.g. getting a mortgage or acquiring credit.