استخر متقاضی

استخر متقاضی چیست؟

تعریف استخر متقاضی: استخر متقاضی تعداد کل افرادی است که خواهان موقعیت شغلی آزاد شده هستند- کارفرما با کاهش استخر متقاضی به لیست کوتاه یا لیست بلند و سپس فهرست کوتاه، بسته به تعداد افراد متقاضی مراحل انتخاب را آغاز می‌کند. برای برخی از مشاغل، به ویژه مشاغل نیازمند مدرک تحصیلی، متقاضیان ممکن است گسترده باشند- حتی ممکن است شامل هزاران داووطلب باشد. این مسئله مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد می‌کند که برای تهیه یک لیست کوتاه باید بین نامزدها تفاوت ها را در نظر بگیرند. انتخاب معیارهای مناسب که مطابق با موقعیت شغلی و سازمان برای کاهش استخر متقاضی به نامزدهای مناسب برای این نقش مهم است.

Applicant Pool

What is an Applicant Pool?

Applicant Pool definition: The applicant pool is the total number of people who have applied for an open position – the employer then embarks on the selection process by reducing the applicant pool to either a short-list or a long-list and then a short-list, depending on the number of people in the applicant pool. For some jobs, particularly graduate jobs, the applicant pool may be massive – even into the thousands of candidates. This presents problems for employers who must differentiate between candidates in order to create a short-list. Choosing appropriate selection criteria to match the position and organization is important to reducing an applicant pool to candidates suitable for the role.