هنر انتقاد‌کردن

محمدجواد آبگون · ۱۴۰۰-۰۱-۲۴

دوره راهنمای آموزش انتقاد و انتقادپذیری

درباره مربی

+۲۱۸۴ ثبت نام شده
بازکردن ثبت‌نام

دوره شامل

  • ۴ درس

گفت‌وگو