چگونه مدیریت عملکرد را شناسایی و اعمال کنیم تا بهترین خروجی را از آن بگیریم؟

چگونه مدیریت عملکرد را شناسایی و اعمال کنیم تا بهترین خروجی را از آن بگیریم؟

مدیریت عملکرد یکی از عملکردهای استراتژیک است که به سازمان کمک می‌کند تا به اهداف خود به صورت سیستماتیک دست یابد. مدیریت عملکرد با تعیین اهداف و اهداف جدید سروکار دارد که در مجموع به شرکت دستاوردهای جدیدی می‌دهد. مدیریت عملکرد به مشارکت کارکنان و مدیریت نیاز دارد.

مدیریت عملکرد یکی از عملکردهای استراتژیک است که به سازمان کمک می‌کند تا به اهداف خود به صورت سیستماتیک دست یابد.

در طی این فرآیند شرکت راه‌ها، تکنیک‌ها، رویکردها و فناوری‌های جدیدی را به کار می‌گیرد و ابداع می‌کند. مدیریت عملکرد شامل برنامه ریزی کامل، بررسی، نظارت و فرآیند بازخورد می‌باشد. فرآیند مدیریت عملکرد به تعیین اولویت‌های مدیران و کارکنان کمک می‌کند. این فرآیند به شناسایی شکاف‌ها، حفره‌هایی که از طریق آموزش و راهنمایی بسیار بهبود می‌یابند، کمک می‌کند. به دستیابی به اهداف روشن کمک می‌کند و در نتیجه به بهبود فرآیند کسب و کار کمک می‌کند. فرآیند مدیریت عملکرد را می‌توان برای هر بخش فردی یا برای کل شرکت اعمال کرد. مدیریت عملکرد به دو صورت رسمی یا غیر رسمی اعمال می‌شود.

مدیریت عملکرد شامل برنامه ریزی کامل، بررسی، نظارت و فرآیند بازخورد می‌باشد.

مدیریت عملکرد

سیستم مدیریت عملکرد در محیط کار

سیستم مدیریت عملکرد به دو صورت اعمال می‌شود و برای سازمان بسیار ضروری است. دلیل این امر این است که کارمندان در حین انجام کار در صورت عدم نظارت یا ارائه بازخورد مناسب، این هرگز روند کار را بهبود نمی‌بخشند. اساساً این یک بحث دو طرفه است که زمینه را برای بهبود فراهم می‌کند. این فرآیند همچنین به کشف موضوعی که بر عملکرد کارمند تأثیر می‌گذارد کمک می‌کند.

نحوه شناسایی مکان‌هایی که مدیریت عملکرد مورد نیاز است تا سازمان بتواند بهترین خروجی را پیدا کند

برخی از سوالاتی که به درک اینکه از کجا شروع کنید و چگونه شروع کنید کمک می‌کند

انگیزه و هدف سازمان چیست؟

کدام مکان‌ها یا بخش‌هایی هستند که باید در آن تغییرات ایجاد شود؟

رشته فعالیت‌هایی که قرار است انجام شود چیست؟

در حال حاضر چه فعالیت‌هایی در حال انجام است و چه کارهای دیگری باید انجام شود؟

چه کسی مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت و نقش شغلی هر کارمند چیست؟

همه این سوالات به تصمیم گیری در مورد برنامه اقدام بعدی کمک می‌کند که هم به نفع سازمان و هم برای کارکنان خواهد بود.

مدیریت عملکرد

برگه کاری که باید اعمال شود

برنامه و اهداف یادداشت شود

جمع آوری داده‌ها

فرآیند آموزش

ابزار مورد نیاز و اجرای آن

مرور عملکرد

مراحل مدیریت عملکرد کامل

مرحله برنامه ریزی

مرحله اجرا

مرحله نظارت

مرحله تجزیه و تحلیل

مرحله اشتراک گذاری

مرحله تطبیق

فرآیند مدیریت عملکرد بدون فرآیند پاداش ناقص است، بنابراین، پایان دادن به مدیریت عملکرد با فرآیند ارزیابی الزامی است.

مدیریت عملکرد

فرآیند مدیریت عملکرد بدون فرآیند پاداش ناقص است، بنابراین، پایان دادن به مدیریت عملکرد با فرآیند ارزیابی الزامی است.

چگونه سازمان می‌تواند برای دریافت بهترین خروجی از آن درخواست دهد

برای تعیین اهداف و برنامه کامل با مدیریت، مدیران و کارکنان جلسه‌ای ترتیب دهید. همچنین توزیع شغلی محترمانه و رویکرد رفتاری مورد انتظار کارکنان و مدیران را تعیین کنید.

یک دستورالعمل و برنامه عمل برای هدف تعیین کنید که بر اساس آن کارمندان برنامه خود را اجرا و عملی کنند.

تعیین نیاز آموزشی برای سازمان و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط.

بر این اساس اجرای طرح را آغاز کنید.

در این بین روند را مرور کنید و تغییرات لازم را در این بین انجام دهید.

زمانی که زمان و کار تعیین شده انجام شد، سعی کنید عملکرد کامل را مرور کنید تا بتوانید تغییرات و فرآیندهای لازم بعدی را که باید دنبال شوند یادداشت کنید.

فرآیند پاداش را دنبال کنید که به کارکنانی که در این فرآیند مشارکت داشتند، کمک می‌کند.

مزایای مدیریت عملکرد

بهبود کیفیت

تعهد شغلی

اختراع تکنیک

رضایت کارکنان

سود و شناخت برای سازمان

مدیریت عملکرد نه تنها به بهبود دستاوردهای سازمانی کمک می‌کند، بلکه به ارتقای عملکرد و دستاوردهای حامل کارکنان نیز کمک می‌کند. فرآیند مدیریت عملکرد به بهبود کلی کارمند و کارفرما کمک می‌کند و به دستیابی به ارتفاعات جدید موفقیت کمک می‌کند.

فرآیند مدیریت عملکرد به بهبود کلی کارمند و کارفرما و به دستیابی به ارتفاعات جدید موفقیت کمک می‌کند.

4 17

گفت‌وگو