آمادگی حرفه‌ای خاص SVP چیست؟

آمادگی حرفه‌ای خاص SVP چیست؟

آمادگی حرفه‌ای خاص – آمادگی حرفه ای خاص، مقدار زمان سپری شده توسط شاغل معمولی برای یادگیری تکنیک‌ها، به دست آوردن اطلاعات و ایجاد امکانات مورد نیاز برای عملکرد متوسط در یک کار خاص است.

Specific Vocational Preparation (SVP)

آمادگی حرفه‌ای خاص:

آمادگی حرفه‌ای خاص جزء ویژگی های مشخصات شاغل است که در دیکشنری مقالات شغلی قید شده است. 

آمادگی حرفه‌ای خاص، مقدار زمان سپری شده توسط شاغل معمولی برای یادگیری تکنیک ها، به دست آوردن اطلاعات و ایجاد امکانات مورد نیاز برای عملکرد متوسط در یک کار خاص است. در این فضا فرد این موارد را آموزش می بیند و در اصطلاح اینها را یاد گرفته است.

امکان فراگیری این آموزش ها ممکن است در محیط مدرسه، محل کار، محیط نظامی و یا سازمان فراهم گردد. 

آموزش حرفه‌ای تخصصی شامل آموزش های ارائه شده در هر یک از موارد زیر است:

آموزش حرفه‌ای (دبیرستان، آموزش و پرورش، مدرسه، دانشکده فنی، مدرسه هنر، و آن بخش از آموزش و پرورش در کلاس‌های آموزشی که هدف خاص حرفه ای را سازماندهی می کنند)

آموزش کارآموزی (فقط برای مشاغل)

آموزش در کارخانه (کلاس های آموزشی که توسط کارفرما برگزار می شود)

آموزش تخصصی (به عنوان یادگیرنده یا کارآموز در محل کار تحت آموزش کارکنان واجد شرایط)

تجربه اندوزی در کسب و کارهای دیگر

سطوح ۷ گانه SVP و دوره‌های زمانی مورد نیاز برای آمادگی در آن شغل:

سطح‌ ‌ SVP‌ ‌حداقل‌ ‌زمان‌ ‌مورد‌ ‌نیاز‌ ‌حداکثر‌ ‌زمان‌ ‌مورد‌ ‌نیاز‌ ‌
۱‌ ‌۱‌ ‌ماه‌ ‌۳‌ ‌ماه‌ ‌
۲‌ ‌۳‌ ‌ماه‌ ‌۶‌ ‌ماه‌ ‌
۳‌ ‌۶‌ ‌ماه‌ ‌۱‌ سال‌ ‌
۴‌ ‌۱‌ سال‌ ‌۲‌ سال‌ ‌
۵‌ ‌۲‌ سال‌ ‌۴‌ سال‌ ‌
۶‌ ‌۴‌ سال‌ ‌۱۰‌ سال‌ ‌
۷‌ ‌۱۰‌ سال‌ ‌به‌ ‌بالا‌ ‌
توجه: سطوح این مقیاس. در جدول فوق منحصر به فرد بوده و قابل همپوشانی نیستند.

عبارت SVP همچنین به عنوان « آموزش خاص برای حرفه‌ای» شدن نیز گفته می‌شود.

مقالات مرتبط

گفت‌وگو